۸/۱۳/۱۳۸۳

يكي بيا بزنه تو سرِ ما

نمي‌دانم چي بگم ، از كي بگم ؟‌از خودم كه تو هفت آسمون هيچي ندارم . از زنم كه يك مريض رواني شده و هر چن وخت يه‌دفه مي زنه به سرش و دار وندار نداشته‌ي منو مي‌ريزه به جيب اين دكتراي بي انصاف . از بچه هام كه غير از قرقر كردن . پول خواستن چيز ديگه‌اي ياد نگرفتن . اززندگيم … كه واويلا . رستمم باشه كمرش خورد مي‌شه . آخه من كي‌ام ، چي‌ام ؟ چي دارم . به چي دلخوش باشم . اون از درس خوندنم كه انقلاب شد و منِ خر، انقلابي شدم و آتيش زدم به دار ندارم و … خب اونم آخر عاقبتش جهان گردد به كام كاسه ليسان
- دربست !
- سرتو بخوره اينهمه روز كه من بيكار بودم ، كجا بودي . اصلا همين امروز ، از صبح تا حالا چرت زدم ، يكي نگفت خرت به چند ، حالا كه دارم مي‌رم پيش آقايون كه احضارمون كردند ، نيق‌شو باز مي‌كنه و مي گه : دربست . گور باباتون با پولاتون . با دربست رفتناتون . … مي‌بيني آخدا ... بعضي وختا مي‌گم نيستي . بعضي وختام مي گم اگه باشي و راضي به اينجوري باشي ، واي از خداييت . واي از عدالتت . واي از ناظر بودنت . آخه لامروت ، من به چي خوش باشم . مگه من با همين چلغوزي كه اين‌طو با افاده مي‌گه در بست و توقع داره مثل يه نوكر دس به سينه پيش پاش وايسم . دستشو ببوسم ، چه فرقي دارم . يا با اين ، ها همين . ببين پشت اين ماشي آخرين سيستم چه پزي مي‌ده . والله اگه يه گوني ارزن رو سرش خالي كنن يه دونه‌ش يه زمين نمي رسه
- - تاكسي
- كوفت . ترسونديتم . لامروت فكر مي‌كنه پشت سر گوسفنداشه . بابا اينجا شهره . داد نبايد بزني كه . …
هو هو هو هوي يابو د لامصب كجا مي‌آي . همين‌طور سرش گرد كرده و د بيا . ... لاالهه ال… خدايا به تو پناه مي‌برم .
دِ بگو بي معرفت . حالا اگه تو هم داشتي ، خب يه چيزي . تو مثل من و من مثل تو . يه خورده حواستو جمع كن . يه خورده … تو كه مي دوني چراغ تشنه كامان مدام مي سوزد . ول بده بابا . يه كم دور و برتم نيگا كن . اينجا ايمون فلك رفته به باد . حال گيرمم كه منه سينه كنده خسارت اون ماشين قراضه‌تو دادم . تو كه چن روز بي ماشين مي شي . چن روز از كار باز مي‌شي. خب آروم تر . … اكه‌هي ، بيچاره منو نديد . اصلا تو اين باغا نبود . شرط مي‌بندم صدا جيغ منم نشنيده … بيچاره اين ملت . بدبخت شدن . بدبخت روزگار . آخه بابا نون‌تون نبود ، آبتون نبود . واسه چي اينكارو كردين . را افتادين تو خيابون كه چي بشه . هي شعار ، هي شعار . حالا خوردين . گيرتون اومد …يا علي ، واسه چي ايقد مردم جمع شدن …: چه خبره آقا ، تصادف شده ؟
- غيره اينم نيس ، يا تصادفه يا دعوا
- چشم بسته غيب گفت . با اون ريش پورفوسوري و اون موها اجق وجقش . مردم دل به چي خوش كردن . شيطونه مي‌گه فرمونو كج كنم ، يه خط بندازم تو پهلوش . آخي چه حالي مي‌ده . … دِ برين بابا ، شب شد . تصادف كه ديدن نداره … يه بوق بزنم ، حالي به اين ريش بدم . … جون . فدا اون صداي گاويت بره آقا پوروفسور …جوووووووون … چيه نيگا مي‌كني ؟ دوس دارم . تو نداري بزن تو شُلدر . اصلا مي دوني ،از لچ تو‌ام كه شده چار تا پشت سر هم مي‌زنم . … خوب شد . ماييم ديگه . دوس داريم … دِ برين لامروتا . الان اينا مي زنن به چاك و من بايد يه روز ديگه‌ام از كار و زندگي بيفتم . بذا بينيم از صُب تا حالا پول يه قلم اُرداي بچه‌ها در اومده يا نه … اي مصبتو شكر ، همچي كه ما خواستيم با يه چي حال كنيم ، راه افتادن . بفرما آقا پوروفسور ، نه جون شما ، اول شما بفرماين ، تا من اينارو جمع كنم . آهاه ، آه . برو بريم بي‌زبون . اگه تو نبودي من چي بودم . خدايا شكرت . … بابا اينكه چيزيش نشده . بذا بينيم كيه ؟ … دِ اونكه اسماله . بيچاره طرفشم يه خانوم مكش مرگ ما . … بيچاره شدي اسمال … چاكريم
- برو آقا ، راه بند اومد
- سركار جون . بذا يه تعارف به رفيقمون زده باشيم .
- خيله خوب بابا ننويس رفتيم . امون از اين مردم ، يه دقه صبر ندارن . د بوق نزن ، لامصب . منم تا حالا جا تو بودم . مگه بوق زدم؟ … چشم ، چشم ، رفتيم سركار . رفتيم آ آ … بيچاره اسمال. سي سال بدوه نمي‌تونه ناز خانومو جم كنه … ولي چه چيز تاپي بود . يه دفه نشد يكي از‌اينا به تور ما بخوره و شايد …برو بابا ، برو . اگر بخت ما بختي بود سر‌سوخته‌م درختي بود . تو حالا همون يه ديوونه رو از سر واكن . نمي خواد ديگه … ولي مالي بود ، ها … بخشكي شانس … آخد مُرديم از خوشي . يكي‌رو بفرس لااقل يه چارتا تو سرمون بزنه ، خب پزشك قانوني ، ديه‌اي ، چيزي . اينكه نشد بابا . … نه يه خبرايي هس . اينجا كه هيشوخ ايطو شلوغ نبود . حالا كو جا پارك ؟ مصبتو شكر . ذكي . بابا اينا كه همه رو جمع كردن . نگو اسمالم داشت مي‌اومد اينجا . حتما كفگير‌شون به ته ديگ خورده و دوباره … خُب حالا من كجا وايسم ؟ اينام كه حالا حالا‌ها را نمي‌افتن . اَه اينو نيگا . لامروت دومتر جلوش خاليه و دو مترم عقبش . كجكي بزن پشتش . بعد برو پيداش كن و بگو يه كم بره جلو ، صافش كن … آي گفتي . ما‌ام مخي بوديم خودمون نمي دونستيم . …برو بريم . آ . آ . تموم . حالا طرف كجاس . بذار قلفش كنم . خوبه . خدايا به اميد تو . آقا صاحب اين ماشين كيه ؟ … هيشكي تو اين باغا نيس . … بينم داداش ، ماشين مال شماس ؟‌
- نه داداش ما از بي‌كفني زنده‌ايم . شايد مال اون اقاس كه به درخت تكيه داده .
- اِ . چرا من نديدمش . … سام‌عليك . مي‌شه يه كم بري جلو . الان اين لامصب مي‌جسبونه
- چيو ؟
- برگ جريمه رو
- خب منو سننه ؟
- هيچي پهلوون ، ميگم يه كم برو جلوتر ، ما‌م بتونيم وايسيم .
- دوس ندارم
- چي ؟
- گفتم حال ندارم . دوس ندارم . زبون آدم حاليت نيس ؟
- اين چه طرز حرف زدنه عمو . ما ازت خواهش كرديم .
- بي‌جا كردي
- بي‌جا خودت كردي . جد و آبادت كرد . مرتيكه‌ي بي‌شرف . بذار اين عينكو بذارم …
- عينكو بذاري ، مي‌خواي چه غلطي بكني
- د د د منو مي‌زني . ننه‌تو فلان مي‌كنم . به من ميگن قاسم تهروني .
- ………
- ولش كن قاسم آقا . از شما بعيده
- چي‌چيو از من بعيده . بابا من به اين مرتيكه‌ي شيره‌اي گفتم يه‌كم بره جلو تا …
- شيره‌اي منم . …
- عباس جون ولم كن . تو مارو گرفتي اين …
- … شيره‌اي خودتي با اون قيافه‌ي عوضيت …
- … داره مي‌زنه د …
- مرتيكه‌ي سيا سوخته . من الان باباتو مي‌سوزم . زن …
- …ولم كن بينم .
- ولش كن قاسم اين دنبال يه چيز ديگه‌اس
- بابا رفت از تو جو ، سنگ ورداره ، ولم كن
- آخ … آخ
- چي شد عباس . نيگا كن افتاد تو جو … يا قمر بني هاشم … آقا ؟ ... داشم ... ببين عزيز … جون مادرت … عباس ؟ يه كاري بكن . نفس نمي‌كشه . … آب … آب بيارين لامصبا … آقا نوكرتم . غلط كردم . پاشو بابا دارم سكته مي‌كنم . آقا
- بيا بپاچ تو صورتش
- تو سينه‌اش . يخه‌شو باز كن . هان . … بپاچ … بيشتر بپاچ
- قولنجاش بمال
- دماغشو …
- من نمي‌تونم … شمارو به خدا يه كاري بكنين
- برسونش اورژانس
- نمي‌شه . مي ترسم دستش بزنم طلبكارم بشه . زنگ بزنين
- كي موبايل داره . برين از دورشون عقب .
- برين زنگ بزنين . به خدا نفس نمي كشه . مُرد … مُرد … بيچاره شدم


ارسال یک نظر