۹/۱۰/۱۳۸۷

كوچه‌هاي بن‌بست


امروز ترمز ماشيني خوب كار نكرد و شايد فرمان از دست راننده در رفت و يا ...هر چه بود امروز ماشيني با دختري 14-15 ساله خ
ارسال یک نظر