۱/۱۶/۱۳۸۳

عاشقان دنيا ، چه دانند كه عاشقان خداي را ، چه صفت بود ؛ كه ايشان هم خورند و هم خسبند و هم پوشند ، ليكن چيزي كه در دل دارند ، ديگران را خبري از آن نيست
تو مرا باده ده ومست بخوابان و مترس چو گه خدمت شاه آمد ، بر دانم خاست
نامه هاي عين القضات همداني
ارسال یک نظر