۵/۱۷/۱۳۹۰

علی اکبر کرمانی نژاد( یعنی خودم)


سالها پیش کتابخانه دل آباد عکسی از من چاپ کرد. بعدها عکس های زیادی روی نت گذاشتند. اما بعد از آن هر وقت سرچ می کنم غیر از همان عکس اولی عکس دیگری از من یافت نمی شود. فکر کردم از این طریق بتوانم عکسهایم را دوتا کرده باشم. زنده باشید.
ارسال یک نظر